OVDJE MOŽETE PREUZETI ČASOPIS BR. 28


Sadržaj / Table of Contents:


Studije književnosti i kulture / Literature and Cultural  Studies

 

Die Stunde der wahren Empfindung. Die Etablierung der Grundkonstituenten der
narrativen Vermittlung bei Peter Handke

Anđelka Krstanović PDF

 

Adam Thirlwell’s Kapow! – the Montage Book
Andreia-Irina Suciu, Mihaela Culea PDF

 

Geteovo pesništvo u svetlu Heraklitove filozofije jedinstva suprotnosti 
Miloš S. Jovanović PDF

 

L'approche comparative  - Les Annales du prêtre de Dioclée et La Chanson de Roland
Spomenka Delibašić PDF

 

Junaci Bildungsromana: od paradigme do parodije
Nina Sirković PDF

 

Umjetnik između apolinijskog i dionizijskog principa – Smrt u Veneciji Tomasa Mana
Lidija Vojinović, Jelena Knežević PDF

 

Kratak osvrt na problem definisanja japanskih esteskih pojmova, njihovu autentičnost i interpretacije u XX veku
Marko S. Grubačić PDF

 

Konceptualna metafora u Šekspirovim tragedijama Otelo, Hamlet, Kralj Lir i Makbet – život i smrt
Mirka Ćirović PDF

 

 

Nauka o jeziku / Language Studies


Versuch einer Politischen Diskursanalyse der Spiegel Biografie
Sandra Lukšić PDF

Gramatički status jednog glagolskog oblika: radni glagolski pridjev, krnji perfekat ili optativ
Sonja Nenezić PDF

Teaching Methods and Their Application in Writing Instruction in Primary School
Dušanka Popović PDF

Percepcija govornih kompetencija u materinskome i stranome jeziku kod učenika završnih razreda srednje škole
Ivana Odža, Mirjana Matea Kovač PDF

Neke osobitosti reda riječi u romanima Mihaila Lalića
Nataša Jovović PDF

Zastupljenost akcionog pristupa u udžbeniku njemačkog jezika kao stranog Beste Freunde
i njegov značaj u nastavnom procesu  
Sanja Radanović PDF

Implementacija individualizacije u vježbanjima i zadacima korpusa udžbenika ruskog jezika za osnovnu školu „Orbita“ (teorijski principi i konstrukcijska rješenja)
Natalija Brajković, Irena Stevović PDF

Polemika / Discussion


Još jedan prilog stabilnosti kategorije imeničkog roda – povodom reagovanja
A. Čirgića na tekst Rod u gramatičkom opisu imenica (prilog stabilnosti kategorije imeničkog roda)

Sanja Šubarić PDF

Recenzija / Review


Između teorije i interpretacije: zamke na značenjskim putevima književne komunikacije (Vesna Vukićević Janković: Izazovi savremenih književnoteorijskih perspektiva, Filološki fakultet – Nikšić, 2018)
Muris Bajramović PDF

UPUTSTVO AUTORIMA
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

 

 

 

 

SCImago Journal & Country Rank

ccc

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.